Naujienos

rugsėjo

28

'09

INFORMACIJA APIE ŠILUMOS KAINŲ DEDAMĄSIAS

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLŲ TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
2009 m. rugsėjo 24 d. Nr.T1-237
Plungė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 10-355; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 2 ir 7 dalimis bei Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 2.7 punktu,  Plungės rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a :

1.Nustatyti UAB Plungės šilumos tinklams šilumos kainų dedamąsias (be PVM):

1.1. Šilumos gamybos kainas:

1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule - 6,45 + Tg nš kd;
1.1.2. patiektos į tinklą:
1.1.2.1. vienanarę, išreiškiamą formule - 3,38 + Tpt kd;
1.1.2.2. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją - 3,38 ct/kWh;
1.1.2.3. vienanarės kainos kintamąją dedamąją - Tpt kd;
1.1.2.4.dvinarės kainos pastoviąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) - 24,69 Lt/kW per mėnesį;
1.1.2.5. dvinarės kainos kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) - Tpt kd.

1.2. Šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):

1.2.1. vienanarę, išreiškiamą formule - 1,91 + Tpr kd;
1.2.2. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją - 1,91 ct/kWh;
1.2.3. vienanarės kainos kintamąją dedamąją - Tpr kd;
1.2.4. dvinarės pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) - 13,96 Lt/kW per mėnesį;
1.2.5. dvinarės kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) - Tpr kd.

1.3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:

1.3.1. vienanarę, išreiškiamą formule - 5,29 + Tpt kd + Tpr kd;
1.3.2. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją - 5,29 ct/kWh;
1.3.3. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule - Tpt kd + Tpr kd;
1.3.4. dvinarės kainos pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) - 38,65 Lt/kW per mėnesį;
1.3.5. dvinarės kainos kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiamą formule -
Tpt kd + Tpr kd.

2. Nustatyti UAB Plungės šilumos tinklams šilumos pardavimo vartotojams kainą - 3,76 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba daugiabučių namų gyventojams pasirinktinai 3,76 Lt per mėnesį arba 0,46 ct/kWh.

3. Nustatyti, kad UAB Plungės šilumos tinklų patirtos šilumos nepadengtos sąnaudos, susidariusios dėl kuro ir pirktos šilumos faktinių kainų skirtumo, paskirstomos 12 mėnesių laikotarpiui bei įvertinamos po 0,16 ct/kWh.

4. Nustatyti UAB Plungės šilumos tinklams šilumos kainos dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formules: 

Eil. Nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji

Tg nš kd = 0,11 + (4584 x Td + 206 x Tm +
9,5 x T+ 8 x Ta)  / (40 x 10000) 

2.

Patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji

Tpt kd = 0,06 + ((4584 x Td + 206 x Tm +
9,5 x T+ 8 x Ta) / 1000 + (36,3 x Tx 10)) / (76,3 x 10)

3.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

Tpr kd= 0,32 + 11,1 x Tpt / 65

4.

Patiektos į tinklą šilumos kaina

Tpt =  3,38 + Tpt kd

 

Savivaldybės merė                                                              Elvyra Valerija Lapukienė

 

 

V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė. Tel. (8 448) 72077, el. paštas: info@plungessiluma.lt
Įm. kodas: 170535455, PVM mokėtojo kodas LT705354515
Įregistruota LR Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras

Gedimų registravimas (8 448) 547 60