Naujienos

gruodžio

18

'13

Planuojamas užkurti naujas 5 MW galios biokuro katilas

  Gruodžio 20 dieną bendrovės Plungės šilumos tinklų kolektyvo kalendoriuje suplanuotos itin svarbaus projekto užbaigtuvės - bus užkurtas naujas 5 MW galios biokuro katilas. Švęsti turėtų ne tik bendrovė, bet ir visi jos aptarnauja­mi vartotojai - Plungės šilumos tinklų generalinis direktorius Petras Piekus žada, kad šio katilo atsiradimas leis dar labiau atpiginti šilumos kainą. „Už dujas per sezoną paklojame maždaug 1,2 mln. litų, o naudodami medienos katilus sumokėsime tik 400 tūkst. litų. Žinoma, tai negali neturėti įtakos šilu­mos kainai", - sakė įmonės vadovas.

  Jau ir šiandien bendrovės Plungės šilumos tinklų tiekiamos šilumos kaina yra 21,5 proc. mažesnė už vi­dutinišką Lietuvoje: lapkričio mėne­sį ji siekė 18,82 ct už kWh, metų vi­durkis - 23,99 ct už kWh (kainos be PVM). Per metus plungiškių sąskai­tos už šildymą sumažėjo 13,7 proc.

  Statistikos permainos susijusios su tuo, kad per pastaruosius trejus me­tus Plungės šilumos tinklų suvestinė­se smarkiai pakito šilumos gamybai naudoto kuro struktūra. 2010 metais įgyvendinus investicinį bendrovės projektą - pastačius pirmą 5 MW ga­lios biokuro katilinę, 2011-aisiais su­mažėjo gamtinių dujų dalis ir išaugo biokuro dalis. 2010 metais bendrovės kuro balanse gamtinės dujos sudarė 75 proc, biokuras - 23,9 proc, 2011 metais gamtinių dujų dalis sumažėjo iki 36,4 proc, o biokuro dalis padidė­jo iki 61,9 proc.

  Bendrovė Plungės šilumos tin­klai tiekia šilumos energiją Plungės miesto, Šateikių, Alsėdžių, Žemaičių Kalvarijos, Kulių, Stalgėnų gyven­viečių, Prūsalių, Stanelių, Platelių ir Gegrėnų kaimų gyventojams bei įstaigoms. Vidutiniškai kasmet įmo­nė pagamina apie 22,3 tūkst. MWh šilumos energijos (perka 51 tūkst. MWh - iš nepriklausomo šilumos gamintojo). Bendrovės prižiūrimoje teritorijoje šiluma tiekiama termof­kacinio vandens 22 km ilgio šilumos tinklais, kuriais šiluma aprūpinami 5730 vartotojų. 98,1 proc. jų sudaro gyventojai.

  Iki šiol įmonė eksploatavo 20 ka­tilinių (bendra įrengta galia - 56,03 MW), bet, derinant naująjį 5 MW galios biokuro katilą, tuo pačiu žy­giu planuojama atsisakyti keturių po 1 MW galios dujinių katilinų. Jau netrukus katilinėje Plungės Lentpjūvės gatvėje šilumą gamins 10 MW galios biokuro katilai, dar beveik 1 MW pridės kondensacinis ekonomaizeris. Sausį, planuoja nuo 1980 metų įmonei vadovaujantis P. Piekus, Plungei bus proga švęsti dar vieną šventę - šimtaprocentinį perėjimą prie biokuro.

  Iš viso nuo 2007 iki 2011 metų į ši­lumos ūkį bendrovė investavo dau­giau kaip 7,5 mln. litų: 61,4 proc. investicijų teko šilumos gamybos, 38,6 proc. - šilumos tiekimo vei­klai. 5 MW biokuro katilinės išplėtimas kainavo 7,74 mln. litų. Parama iš Lietuvos aplinkos apsau­gos investicijų fondo sudarė 2,34 mln. litų šios sumos.

  P. Piekus - vienas aktyvių propa­guotojų didinti energinį pastatų efektyvumą juos renovuojant - Plun­gės šilumos tinklų vadovas pabrė­žia, kad tik kompleksinis požiūris į energinius išteklius sukurs galimybę mažinti vartotojų išlaidas. Artimiausi įmonės planai - katilų atnaujinimas diegiant naujas technologijas, ku­rios užtikrina efektyvų pirminio kuro naudojimą. Numatyta ir vamzdynų renovacija, atsižvelgiant į tai, kad šie projektai didina sistemų patikimu­mą, vietos išteklių naudojimą.

  Plungės šilumos tinklų vadovas neslepia ir labai aiškios pozicijos dėl, jo nuomone, neatsakingai ska­tinamų naujų nepriklausomų šilu­mos gamintojų siekių statyti naujus tinklus bei perteklinius ne vieną milijoną litų kainuojančius šilumos gamybos generavimo įrenginius.

  „Bendrovės gamybos šaltiniuose naudojama labai brangi infrastruktū­ra - suformuoti teritorijos, privažiavi­mo keliai ir kita turėtų būti maksima­liai panaudojami, o ne dubliuojami arba kuriami iš naujo, nes visos tos išlaidos atsiras šilumos vartotojams pateikiamose sąskaitose. Adminis­truoti reguliuojamą viešąjį šilumos sektorių, kuris tarnautų vartotojams, o ne investuotojams, būtina tik eko­nominiu pagrindu, - pabrėžė P. Pie­kus. - Mūsų įmonės darbuotojai siekia, kad vartotojai gautų kuo ko­kybiškesnes paslaugas. Šilumos tie­kimas yra opi ir lengvai pažeidžiama sritis, todėl vienadienis mąstymas čia netinka. Šilumos ūkiu reikia rū­pintis nuolat ir nuosekliai, apgalvojant ir numatant daugelį dalykų į priekį."

 

V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė. Tel. (8 448) 72077, el. paštas: info@plungessiluma.lt
Įm. kodas: 170535455, PVM mokėtojo kodas LT705354515
Įregistruota LR Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras

Gedimų registravimas (8 448) 547 60